Chuẩn mực kế toán
Chuyên đề chuẩn mực kế toán

NỘI DUNG CƠ BẢN


Giới thiệu


Chuyên đề này nghiên trình bày nội dung của 30 chuẩn mực kế toán doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn áp dụng vào công tác quản lý tài chính kế toán.

Ngoài ra người dùng được hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán hiện hành, phần mềm kế toán Lotus được lập trình theo chuẩn mực kế toán Việt Nam phần mềm kế toán Lotus, phần mềm kế toán theo chế độ kế toán hiện hành