Kế toán tài sản
Chuyên đề kế toán tài sản

NỘI DUNG CƠ BẢN


Giới thiệu


Chuyên đề này nghiên cứu sơ chuyên về kế toán tài sản. Sơ lược lý thuyết và hướng dẫn quản lý, hạch toán kế toán tài sản cố định chế độ kế toán Việt Nam.

Người dùng được trải nghiệm toàn bộ lý thuyết về tài sản, hướng dẫn thực hành quản lý tài sản, hướng dẫn hạch toán và trích khấu hao tài sản cố định, đồng thời được chỉ dẫn cách quản lý tài sản tự động bằng phần mềm kế toán Lotus, phần mềm kế toán theo chế độ kế toán hiện hành