Quay ra

 KẾ TOÁN CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (TSCĐ)

 

1. Các loại chứng từ sử dụng

 

* Chứng từ tăng, giảm TSCĐ:

- Quyết định liên quan đến sự tăng, giảm TSCĐ phụ thuộc vào chủ sở hữu TSCĐ.

- Chứng từ TSCĐ, bao gồm các chứng từ:

+ Biên bản giao, nhận TSCĐ (Mẫu số 01-) TSCĐ

+ Biên bản thanh lý TSCĐ (mẫu số 03 -TSCĐ).

+ Biên bản giao nhận TSCĐ sữa chữa lớn hoàn thành (mẫu số 04 - TSCĐ)

+ Biên bản đánh giá lại TSCĐ (mẫu số 05-TSCĐ)

+ Thẻ TSCĐ

 

* Chứng từ về khấu hao TSCĐ:

- Thẻ TSCĐ

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

 

2. Kế toán chi tiết TSCĐ

Để hạch toán chi tiết TSCĐ các doanh nghiệp sẽ sử dụng các sổ sau đây:

*Thẻ TSCĐ

TSCĐ là những tư liệu sản xuất có giá trị lớn, qua quá tŕnh sử dụng không biến đổi h́nh thái vật chất và giá trị của nó sẽ dịch chuyển từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. V́ vậy, Thẻ TSCĐ vừa là một chứng từ vừa là sổ chi tiết để theo dơi từng TSCĐ về nguyên giá, hao ṃn, nơi quản lư sử dụng, công suất, diện tích thiết kế...

Thẻ TSCĐ được lập khi bàn giao TSCĐ và căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ để lập. Mỗi một TSCĐ có một thẻ TSCĐ. Thẻ TSCĐ được đánh số liên tục từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.

Quay ra