Tài khoản 111- Tiền mặt
Tài khoản 112 -Tiền gửi ngân hàng
Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển
Tài khoản 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Tài khoản 128 - Đầu tư ngắn hạn khác
Tài khoản 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng
Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ
Tài khoản 138 - Phải thu khác
Tài khoản 139 - Dự phòng phải thu khó đòi
Tài khoản 141 - Tạm ứng
Tài khoản 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn
Tài khoản 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn khoản
Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường
Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu
Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ
Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Tài khoản 155 - Thành phẩm
Tài khoản 156 - Hàng hóa
Tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán
Tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế
Tài khoản 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho