Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình
Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính
Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình
Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định
Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư
Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con
Tài khoản 222 - Góp vốn liên doanh
Tài khoản 223 - Đầu tư vào công ty liên kết
Tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn khác
Tài khoản 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
Tài khoản 242 - Chi phí trả trước dài hạn
Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Tài khoản 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn