Tài khoản 311 - Vay ngắn hạn
Tài khoản 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả
Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán
Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Tài khoản 334 - Phải trả người lao động
Tài khoản 335 - Chi phí phải trả
Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ
Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác
Tài khoản 341 - Vay dài hạn
Tài khoản 342 - Nợ dài hạn
Tài khoản 343 - Phát hành trái phiếu
Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
Tài khoản 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Tài khoản 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả
Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
Tài khoản 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ