Tài khoản 411 - Nguồn vốn kinh doanh
Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển
Tài khoản 415 - Quỹ dự phòng tài chính
Tài khoản 419 - Cổ phiếu quỹ
Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
Tài khoản 441 - Nguồn vốn xây dựng cơ bàn
Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp
Tài khoản 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ