Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Tài khoản 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ
Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
Tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại
Tài khoản 531 - Hàng bán bị trả lại
Tài khoản 532 - Giảm giá hàng bán