Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
Tài khoản 622 - Chi phí nhận công trực tiếp
Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung
Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán
Tài khoản 635 - Chi phí tài chính
Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp