Tài khoản 711 - Thu nhập khác
Tài khoản 811 - Chi phí khác
Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Tài khoản 9 - Xác định kết quả kinh doanh
Tài khoản Tài khoản ngoại bảng