Loại 1. Tài sản ngắn hạn

Loại 2 - Tài sản dài hạn

Loại 3 - Nợ phải trả