Liên hệ : 0989 228 108

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Lotus Vina
1. Hướng dẫn sử dụng toàn bộ phần mềm kế toán Lotus Vina- video    
2. Hướng dẫn file PDF    
3. Hướng dẫn cài đặt    
4. Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ    
5. Hướng dẫn liên hệ trực tiếp với Lotus    
6. Hướng dẫn gửi câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ    
     
* Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán    
1. Học kế toán máy    
2. Kế toán thực hành    
3. Kế toán căn bản    
4. Dành cho kế toán mới vào nghề    
5. Học vi tính    
6. Kế toán ứng dụng