Lotus Vina

Phần mềm kế toán HTX điện, hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thông tư 24/2017 chế độ kế toán HTX. Điện thoại 0989 228 108

Số liệu kế toán HTX trên phần mềm kế toán htx

Thông tin HTX

Số liệu kế toán HTX trên phần mềm kế toán htx

Bai_Thuc_Hanh_Ke_toan_htx.pdf (255,7KB)


Số liệu thực hành và bài giải

So_Lieu_Thuc_hanh.rar (592,2KB)

Thêm bình luận