Vốn chủ sở hữu trong hợp tác xã là gì

Tháng Giêng 26, 2021 at 12:24 CHlotusvina
Vốn chủ sở hữu (Mã số 400)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các khoản vốn kinh doanh thuộc sở hữu của thành viên, HTX thành viên góp vốn, như: Vốn đầu tư của chủ sở hữu, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước. [Khác]

Posted in: Kế toán hợp tác xã

Tags:

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ

Tháng Mười Một 26, 2020 at 9:32 SAlotusvina
Chúng ta sử dụng 4 kiểu phân tích được lựa chọn dưới đây:

- Phân tích các khoản mục

- Phân tích chỉ số

- Phân tích dòng tiền

- Phân tích xu hướng

Mỗi kiểu phân tích không đứng độc lập lẫn nhau mà mỗi cái đều hỗ trợ, bổ sung làm rõ cho cái khác. Mỗi con số, kết quả trong quá trình phân tích đều là kết quả từ mỗi hoạt động kinh doanh tại một thời gian, không gian cụ thể, bị những yếu tố bên ngoài tác động nên trước khi sử dụng các phương pháp phân tích, cần xem xét các yếu tố dưới đây để loại trừ những ảnh hưởng gây méo mó:

- Những thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh: đầu tư, sáp nhập, chia tách….

- Những khoản mục không thường xuyên, không định kỳ

- Thay đổi trong chính sách kế toán

- Những thay đổi bất thường khác [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

Tài sản ngắn hạn là gì

Tháng Mười Một 21, 2020 at 6:09 CHlotusvina
Là những loại tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng dưới 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh.

Bao gồm các mục chính như: [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

Tháng Mười Một 21, 2020 at 12:05 CHlotusvina
BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền… [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ Năm 2020

Tháng Mười Một 10, 2020 at 4:36 CHphanmemketoanlotus.com
Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. [Khác]

Posted in: Bản tin thuế

Tags: