Chuẩn mực số 03 Tài sản Cố Định Hữu Hình

Tháng Sáu 23, 2020 at 3:36 CHphanmemketoanlotus.com
CHUẨN MỰC SỐ 03

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC
ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags: