Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tháng Năm 16, 2018 at 8:32 SAlotusvina
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập;

2. Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không trung thực, không chính xác; [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Trình tự trả lại vốn góp thành viên HTX

Tháng Năm 15, 2018 at 2:55 CHlotusvina
Trình tự trả lại vốn góp

1. Việc trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên chỉ được thực hiện sau khi hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã đã quyết toán thuế của năm tài chính và bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Hướng dẫn Xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể

Tháng Năm 15, 2018 at 2:50 CHlotusvina
Xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể

1. Trình tự xử lý vốn, tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

a) Thu hồi các tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Thanh lý tài sản, trừ phần tài sản không chia;

c) Thanh toán các khoản nợ phải trả và thực hiện nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Quản lý tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tháng Năm 15, 2018 at 2:49 CHlotusvina
1. Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hình thành từ nguồn sau đây:

a) Vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên;

b) Vốn huy động của thành viên, hợp tác xã thành viên và vốn huy động khác;

c) Vốn, tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Phân phối thu nhập trong hợp tác xã theo luật htx 2012

Tháng Năm 15, 2018 at 2:44 CHlotusvina
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối như sau:

1. Trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ không thấp hơn 20% trên thu nhập; trích lập quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ không thấp hơn 5% trên thu nhập;

2. Trích lập các quỹ khác đo đại hội thành viên quyết định; [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags: