Tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tháng Năm 11, 2018 at 5:03 CHlotusvina
Tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định tên, biểu tượng của mình nhưng không trái với quy định của pháp luật. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ “Hợp tác xã” hoặc “Liên hiệp hợp tác xã”. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Nội dung điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tháng Năm 11, 2018 at 10:03 SAlotusvina
1. Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính; biểu tượng (nếu có).

2. Mục tiêu hoạt động.

3. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh.

4. Đối tượng, điều kiện, thủ tục kết nạp, thủ tục chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên; biện pháp xử lý đối với thành viên, hợp tác xã thành viên nợ quá hạn. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tháng Năm 11, 2018 at 10:00 SAlotusvina
Thành phần tham gia hội nghị thành lập hợp tác xã bao gồm sáng lập viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của sáng lập viên; người đại diện hợp pháp của hộ gia đình, pháp nhân và cá nhân khác có nguyện vọng gia nhập hợp tác xã. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Sáng lập viên hợp tác xã

Tháng Năm 11, 2018 at 9:55 SAlotusvina
Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã.

Sáng lập viên liên hiệp hợp tác xã là hợp tác xã tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Trả lại, thừa kế vốn góp trong hợp tác xã

Tháng Năm 11, 2018 at 9:05 SAlotusvina
Trả lại, thừa kế vốn góp

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc trả lại phần vốn vượt quá mức vốn góp tối đa khi vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên vượt quá mức vốn tối đa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 của Luật này. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags: