Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp trong hợp tác xã

Tháng Năm 11, 2018 at 9:01 SAlotusvina
Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp

1. Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

2. Đối với liên hiệp hợp tác xã, vốn góp của hợp tác xã thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên

Tháng Năm 11, 2018 at 8:45 SAlotusvina
1. Tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật; [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên

Tháng Năm 11, 2018 at 8:44 SAlotusvina
1. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ.

2. Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ.

3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên hợp tác xã

Tháng Năm 10, 2018 at 5:50 SAlotusvina
1. Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

2. Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và điều lệ.

3. Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên hợp tác xã

Tháng Năm 10, 2018 at 5:22 SAphanmemketoanlotus.com
Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.
Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân; [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags: