Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã theo luật mới 2012

Tháng Năm 8, 2018 at 9:26 SAphanmemketoanlotus.com
hành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã

Tháng Năm 8, 2018 at 9:11 SAphanmemketoanlotus.com
Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Tìm hiểu hợp tác xã kiểu mới

Tháng Năm 7, 2018 at 8:28 CHphanmemketoanlotus.com
Nhu cầu chung của thành viên, hợp tác xã thành viên là nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ giống nhau phát sinh thường xuyên, ổn định từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của thành viên, hợp tác xã thành viên. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tháng Năm 7, 2018 at 7:41 CHphanmemketoanlotus.com
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags: