QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ Năm 2020

Tháng Mười Một 10, 2020 at 4:36 CHphanmemketoanlotus.com
Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. [Khác]

Posted in: Bản tin thuế

Tags:

Thói quen sống hạnh phúc

Tháng Mười 22, 2020 at 11:55 SAphanmemketoanlotus.com
Thói quen là thứ không thể xây dựng ngày một ngày hai, mà đòi hỏi bạn phải có đủ kỷ luật để thực hiện. Tuy nhiên, chúng sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống tầm thường của bạn nếu bạn duy trì được. [Khác]

Posted in: Tài chính cá nhân

Tags:

Điều kiện để đúng cấu trúc mã số thuế là gì ?

Tháng Bảy 29, 2020 at 3:42 CHphanmemketoanlotus.com
MST trên hóa đơn có cấu trúc:

● 10 ký tự số

● 14 ký tự với ký tự thứ 11 là dấu ‘-’. Các ký tự còn lại là số

● 7 ký tự số (đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước) [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

Chuẩn mực số 03 Tài sản Cố Định Hữu Hình

Tháng Sáu 23, 2020 at 3:36 CHphanmemketoanlotus.com
CHUẨN MỰC SỐ 03

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC
ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Tháng Sáu 23, 2020 at 3:00 CHphanmemketoanlotus.com
1. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này được thực hiện đối với từng tài sản cố định (sau đây viết tắt là TSCĐ) của doanh nghiệp. [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags: