HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Tháng Chín 2, 2018 at 9:21 CHlotusvina
Ngày ...... tháng..... năm..........

- Họ tên……................................................chức vụ…..................Đại diện cho HTXNN……......................là bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

- Họ tên……........................................................Đại diện cho hộ thành viên là bên mua hàng hóa, dịch vụ của HTX.

Cùng thoả thuận ký kết hợp đồng cung cấp và sử dụng hàng hóa, dịch vụ do HTX cung cấp trong vụ…. năm… như sau:

Điều 1: HTXNN .....................................….nhận cung cấp hàng hóa và dịch vụ nông nghiệp cho hộ thành viên…. thuộc đội, tổ theo bảng kê sau: [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Tháng Chín 2, 2018 at 9:20 CHlotusvina
Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ Điều lệ HTX được thông qua ngày ……tháng……năm……; [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

SỔ THEO DÕI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁC HỘ THÀNH VIÊN

Tháng Chín 2, 2018 at 9:18 CHlotusvina
I- Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi việc cung cấp dịch vụ của HTX cho hộ thảnh viên.

II- Căn cứ và phương pháp ghi:

Căn cứ ghi : Căn cứ vào Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành.

- Mỗi đội, thôn mở 1 quyển, mỗi hộ ghi 1 trang;

- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;Normal
0
false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam

Tháng Tám 27, 2018 at 10:47 SAlotusvina
Phát triển hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát HTX

Tháng Bảy 29, 2018 at 5:52 CHlotusvina
1. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập và chủ trì Đại hội thành viên bất thường theo quy định.

2. Triệu tập và chủ trì cuộc họp ban kiểm soát.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags: