Huy động vốn và các khoản trợ cấp, hỗ trợ hợp tác xã theo luật htx 2012

Tháng Năm 15, 2018 at 2:41 CHlotusvina
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ưu tiên huy động vốn từ thành viên, hợp tác xã thành viên để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thỏa thuận với thành viên, hợp tác xã thành viên. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Tài sản, tài chính của hợp tác xã theo luật htx 2012

Tháng Năm 15, 2018 at 2:39 CHlotusvina
Vốn góp là tiền đồng Việt Nam, các loại tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bao gồm ngoại tệ, hiện vật, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các loại giấy tờ có giá tại thời điểm góp vốn [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng các chức danh quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tháng Năm 15, 2018 at 2:38 CHlotusvina
Thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

b) Tự nguyện xin từ chức; [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã

Tháng Năm 15, 2018 at 2:37 CHlotusvina
Thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Là thành viên hợp xác xã;

b) Không đồng thời là thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kiểm soát viên;

c) Điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Biểu quyết trong đại hội thành viên hợp tác xã theo luật htx 2012 thế nào

Tháng Năm 11, 2018 at 5:12 CHlotusvina
Biểu quyết trong đại hội thành viên

1. Các nội dung sau đây được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành:

a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ; [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags: