Quy trình thành lập hợp tá xã theo luật htx mới 2012

Tháng Năm 8, 2018 at 9:56 SAphanmemketoanlotus.com
Bước 1: Xác định nhu cầu hợp tác

Các vấn đề cần được xác định:

- Đối tượng cần hợp tác.

- Điều kiện sản xuất kinh doanh, lợi thế và mối quan tâm của địa phương.

- Các thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của HTX.

Các vấn đề trên cần được phân tích, đánh giá nhằm định hướng phát triển cho HTX và giải quyết tốt hơn những vấn đề trong cộng đồng địa phương. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags: ,

Hướng dẫn tổ chức đại hội thành viên hợp tác xã

Tháng Năm 8, 2018 at 9:54 SAphanmemketoanlotus.com
Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Căn cứ các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra đầu nhiệm kỳ/năm để đánh giá các kết quả đạt được trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Các kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được thể hiện bằng các số liệu cụ thể và so sánh với các chỉ tiêu kế hoạch.
Đánh giá kết quả công tác xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ đời sống của thành viên.
Đánh giá vai trò của HTX đối với kết quả phát triển kinh tế xã hội chung của xã, phường, thị trấn; trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của HTX với việc sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn... và sư hỗ trợ của HTX đối với phát triển kinh tế hộ thành viên.
Đánh giá kết quả công tác tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động trong HTX bao gồm: quản lý sử dụng tài sản, vốn, quỹ; tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo luật htx mới 2012

Tháng Năm 8, 2018 at 9:43 SAphanmemketoanlotus.com
1. Thực hiện các quy định của điều lệ.

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, hợp tác xã thành viên theo quy định của Luật này.

3. Hoạt động đúng ngành, nghề đã đăng ký. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo luật htx 2012

Tháng Năm 8, 2018 at 9:34 SAphanmemketoanlotus.com
1. Thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình.

2. Quyết định tổ chức quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thuê và sử dụng lao động. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã theo luật mới 2012

Tháng Năm 8, 2018 at 9:26 SAphanmemketoanlotus.com
hành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags: