Hệ thống tài khoản kế toán hợp tác xã

Tháng Năm 7, 2018 at 2:19 CHphanmemketoanlotus.com
Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là HTX); không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của HTX đối với ngân sách Nhà nước [Khác]

Posted in: Kế toán hợp tác xã

Tags: ,

Lịch sử phát triển hợp tác xã

Tháng Năm 7, 2018 at 10:46 SAphanmemketoanlotus.com
 Lịch sử phát triển hợp tác xã
Đại biểu của Đại hội này là các Hợp tác
xã đến từ Argentina, Au [Khác]

Posted in: Kế toán hợp tác xã

Tags:

Thông tư hướng dẫn việc xử lý tài sản không chia HTX

Tháng Năm 6, 2018 at 9:40 SAphanmemketoanlotus.com
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xử lý tài
sản không chia hình thành từ nhiều nguồ [Khác]

Posted in: Kế toán hợp tác xã

Tags: