Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ

Chúng ta sử dụng 4 kiểu phân tích được lựa chọn dưới đây:

- Phân tích các khoản mục

- Phân tích chỉ số

- Phân tích dòng tiền

- Phân tích xu hướng

Mỗi kiểu phân tích không đứng độc lập lẫn nhau mà mỗi cái đều hỗ trợ, bổ sung làm rõ cho cái khác. Mỗi con số, kết quả trong quá trình phân tích đều là kết quả từ mỗi hoạt động kinh doanh tại một thời gian, không gian cụ thể, bị những yếu tố bên ngoài tác động nên trước khi sử dụng các phương pháp phân tích, cần xem xét các yếu tố dưới đây để loại trừ những ảnh hưởng gây méo mó:

- Những thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh: đầu tư, sáp nhập, chia tách….

- Những khoản mục không thường xuyên, không định kỳ

- Thay đổi trong chính sách kế toán

- Những thay đổi bất thường khác [Khác]

Tài sản ngắn hạn là gì

Là những loại tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng dưới 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh.

Bao gồm các mục chính như: [Khác]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền… [Khác]

Điều kiện để đúng cấu trúc mã số thuế là gì ?

MST trên hóa đơn có cấu trúc:

● 10 ký tự số

● 14 ký tự với ký tự thứ 11 là dấu ‘-’. Các ký tự còn lại là số

● 7 ký tự số (đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước) [Khác]

Chuẩn mực số 03 Tài sản Cố Định Hữu Hình

CHUẨN MỰC SỐ 03

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC
ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG [Khác]