Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Tháng Sáu 23, 2020 at 3:00 CHphanmemketoanlotus.com
1. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này được thực hiện đối với từng tài sản cố định (sau đây viết tắt là TSCĐ) của doanh nghiệp. [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

Khung Thời gian trích khấu hao các loại tài sản

Tháng Sáu 23, 2020 at 2:50 CHphanmemketoanlotus.com
Bảng thời gian tính khấu hao tài sản cố định và công cụ dụng cụ [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

Quy chế về phân phối lợi nhuận theo Điều lệ hoạt động của Công ty

Tháng Chín 19, 2018 at 10:09 SAlotusvina
* Lợi nhuận sau thuế nếu lỗ:

- Cách xử lý là treo lỗ để năm sau xử lý

- Cách xử lý lỗ: Về cơ bản là ghi giảm vốn kinh doanh, sau đó ghi giảm quỹ dự phòng tài chính

* Lợi nhuận sau thuế nếu lãi phân phối như sau [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

Quy định về lưu trữ chứng từ kế toán hợp tác xã

Tháng Chín 8, 2018 at 2:39 CHlotusvina
- Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

- Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính, trong trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp có xác nhận; nếu bị mất hoặc bị hủy hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận. [Khác]

Posted in: Kế toán | Kế toán hợp tác xã

Tags: ,

Các bước luân chuyển chứng từ kế toán

Tháng Chín 8, 2018 at 11:40 SAlotusvina
Các bước luân chuyển chứng từ kế toán
Trong thực tế, quy trình luân chuyển chứng từ phải được tuân theo quy định của pháp luật về kế toán và quy chế tài chính của doanh nghiệp. [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags: