Danh mục đối tượng (Khách hàng, xã viên-nhà cung cấp)

Tháng Giêng 28, 2018 at 3:03 CHphanmemketoanlotus.com
Danh mục
đối tượng (Khách hàng, xã viên-nhà cung cấp)

Danh
mục đối tượng được sử
dụng để khai báo v [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

Hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm kế toán Lotus

Tháng Giêng 13, 2018 at 7:28 SAphanmemketoanlotus.com
Đăng
nhập

·           
Sau khi cài
đặt thành [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

Hướng dẫn viết phiếu thu tiền mặt trên phần mềm kế toán máy(HTX)

Tháng Giêng 7, 2018 at 10:01 SAphanmemketoanlotus.com
Hướng dẫn viết phiếu thu tiền mặt trên phần mềm kế toán máy 

 

 

Giải
thích mộ [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

Quy định về tài khoản kế toán

Tháng Giêng 7, 2018 at 9:50 SAphanmemketoanlotus.com
Quy định về tài khoản kế toán
1. Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ k [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 2017-2018

Tháng Giêng 5, 2018 at 2:30 CHphanmemketoanlotus.com
BỘ TÀI CHÍNH
——-


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 24/2 [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags: