Hợp tác xã

Hợp tác xã là một tổ chức kinh doanh thuộc sở hữu và được điều hành bởi một nhóm các cá nhân vì lợi ích chung của họ. Hợp tác xã được Liên minh quốc tế hợp tác xã định nghĩa là "một hiệp hội tự trị của những người đoàn kết tự nguyện để đáp ứng nhu cầu chung của kinh tế, xã hội và văn hóa và nguyện vọng thông qua các doanh nghiệp đồng sở hữu và kiểm soát dân chủ". Hợp tác xã cũng có thể được định nghĩa là một doanh nghiệp thuộc sở hữu và thuộc quyền kiểm soát của những người sử dụng dịch vụ do hợp tác xã cung cấp hoặc của những người làm việc ở đó. Khía cạnh khác nhau liên quan đến hợp tác xã là trọng tâm của nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế hợp tác xã.

Quý vị xem thêm bài viết nghiên cứu hợp tác xã tại địa chỉ dưới

http://phanmemketoanlotus.com/category/Hop-tac-xa

Kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam

Hợp tác xã (HTX) là một hình thái kinh tế do nhà nước quản lý.

Mỗi địa phương có một tổ chức HTX do chủ nhiệm hợp tác xã quản lý. Đó là một hình thái kinh tế giúp người trong khu vực, địa phương đó dễ làm ăn hơn do nhà nước kết nối với những doanh nghiệp, nhà máy...để thu mua đồ, hàng hóa mà người dân ở đó có và bán (ví như: cà chua, ớt, bí...).

Ngày nay, ngoài những Hợp tác xã truyền thống như Nông nghiệp, Dịch vụ tổng hợp, Ô tô còn có các Hợp tác xã trên mọi lĩnh vực khác, như: Bệnh viện, Tàu thuyền, Điện tử, Công nghệ Thông tin...

Theo Luật Hợp tác xã năm 2012

  • "Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.
  • Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.
  • Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật doanh nghiệp"

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Luật Hợp tác xã 2012 

Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định một số điều của Luật HTX 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX 

Quyết định số 2261/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 

Thông tư 340/2016/TT-BTC hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020

Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp

Quyết định số 445/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020"

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”

Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thô 

Thông tư 83/2015/TT-BTC  hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã  

Thông tư 06/2004/TT-NHNN hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã 

Thông tư 04/2007/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2004/TT-NHNN hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã 

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động 

Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Nghị định 88/2005/NĐ-CP về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

Thông tư 66/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.

Thông tư 173/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC hướng dẫn về cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.

Quyết định số 1835/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 173/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã

Thông tư 05/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.