Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Hệ thống tài khoản kế toán hợp tác xã

 

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính)

SỐ

TT

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

Cấp 1

Cấp 2

1

2

3

4

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

 

 

 

 

01

111

 

Tiền mặt

 

 

1111

Tiền Việt Nam

 

 

1112

Ngoại tệ

 

 

 

 

02

112

 

Tiền gửi Ngân hàng

 

 

1121

Tiền Việt Nam

 

 

1122

Ngoại tệ

 

 

 

 

03

121

 

Đầu tư tài chính

 

 

1211

1218

Tiền gửi có kỳ hạn

Đầu tư tài chính khác

 

04

131

 

Phải thu của khách hàng

 

 

 

 

05

132

 

Phải thu của hoạt động tín dụng nội bộ

 

 

1321

Phải thu hoạt động cho vay

 

 

13211

Phải thu về gốc cho vay

 

 

13212

Phải thu về lãi cho vay

 

 

1322

Phải thu hoạt động tín dụng nội bộ khác

06

133

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 

 

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

 

 

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

 

 

 

 

07

138

 

Phải thu khác

 

 

 

 

08

141

 

Tạm ứng

 

 

 

 

09

152

 

Vật liệu, dụng cụ

 

 

 

 

10

154

 

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

 

 

 

 

11

156

 

Thành phẩm, hàng hóa

 

 

 

 

12

157

 

Hàng gửi đi bán

 

 

 

 

13

211

 

Tài sản cố định

 

 

2111

TSCĐ hữu hình

 

 

2113

TSCĐ vô hình

 

 

 

 

14

214

 

Hao mòn tài sản cố định

 

 

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 

 

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

 

 

 

15

229

 

Dự phòng tổn thất tài sản

 

 

 

 

16

242

 

Tài sản khác

 

 

2421

2422

Chi phí trả trước

Xây dựng cơ bản dở dang

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

 

 

 

 

17

331

 

Phải trả cho người bán

 

 

 

 

18

332

 

Phải trả của hoạt động tín dụng nội bộ

 

 

3321

Phải trả từ hoạt động đi vay của thành viên

 

 

33211

Phải trả về gốc vay

 

 

33212

Phải trả về lãi vay

 

 

3322

Phải trả hoạt động tín dụng nội bộ khác

 

 

 

 

19

333

 

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

 

 

3331

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

 

 

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

3338

Thuế khác, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp Nhà nước

 

 

 

 

20

334

 

Phải trả người lao động

 

 

 

 

21

335

 

Các khoản phải nộp theo lương

 

 

 

 

22

338

 

Phải trả khác

 

 

 

 

23

341

 

Phải trả nợ vay

 

 

 

 

24

342

 

Khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước phải hoàn lại

 

 

 

 

25

353

 

Quỹ khen thưởng phúc lợi

 

 

3531

Quỹ khen thưởng

 

 

3532

Quỹ phúc lợi

 

 

 

 

26

359

 

Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

 

 

 

27

411

 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

 

4111

Vốn góp của thành viên

 

 

4118

Vốn khác

 

28

418

 

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

 

29

421

 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 

 

 

 

30

442

 

Nguồn vốn trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU VÀ THU NHẬP

 

 

 

 

31

511

 

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh

 

 

 

 

32

521

 

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

 

 

33

546

 

Doanh thu hoạt động tín dụng nội bộ

 

 

 

 

34

558

 

Thu nhập khác

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ

 

 

 

 

35

632

 

Giá vốn hàng bán

 

 

 

 

36

642

 

Chi phí quản lý kinh doanh

 

 

 

 

37

646

 

Chi phí hoạt động tín dụng nội bộ

 

 

 

 

38

658

 

Chi phí khác

 

 

 

 

39

659

 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

 

 

 

40

911

 

Xác định kết quả kinh doanh

 

 

 

41

42

43

44

45

46

47

48

 

 

 

001

002

003

004

005

006

007

008

 

 

TÀI KHOẢN LOẠI 0

 

Tài sản thuê ngoài

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi

Nợ khó đòi đã xử lý

Công cụ dụng cụ lâu bền đang sử dụng

Tài sản đảm bảo khoản vay

Ngoại tệ các loại

Lãi cho vay quá hạn khó có khả năng thu được

Thêm bình luận