Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Hướng dẫn tổ chức đại hội thành viên hợp tác xã

PHẦN I. CHUẨN BỊ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN

1. Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của HTX

( vui lòng tham khảo thêm phần mềm kế toán hợp tác xã Lotus để lập báo cáo tài chính)

Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Căn cứ các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra đầu nhiệm kỳ/năm để đánh giá các kết quả đạt được trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Các kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được thể hiện bằng các số liệu cụ thể và so sánh với các chỉ tiêu kế hoạch.
 • Đánh giá kết quả công tác xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ đời sống của thành viên.
 • Đánh giá vai trò của HTX đối với kết quả phát triển kinh tế xã hội chung của xã, phường, thị trấn; trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của HTX với việc sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn... và sư hỗ trợ của HTX đối với phát triển kinh tế hộ thành viên.
 • Đánh giá kết quả công tác tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động trong HTX bao gồm: quản lý sử dụng tài sản, vốn, quỹ; tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Phương án/kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Nhận định, phân tích các thuận lợi, khó khăn của HTX trong thời gian tới.
 •  Xác định rõ các chỉ tiêu kế hoạch năm/nhiệm kỳ, bao gồm: các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tài sản, vốn, quỹ và thu nhập của HTX, cán bộ quản lý và thành viên.
 • Xác định, lựa chọn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong năm/nhiệm kỳ tới. Xác định khối lượng dịch vụ từng loại; thời gian cung cấp, chất lượng dịch vụ, đơn giá, doanh thu, chi phí, lợi nhuận từng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phân phối thu nhập trong HTX.
               Tải về phương án sản xuất kinh doanh mẫu 

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

 • Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động trong năm/nhiệm kỳ, bao gồm: công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị; chuẩn bị các báo cáo tại Đại hội thành viên...
 • Đánh giá kết quả thực hiện việc cung ứng, tiêu thụ, sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, khách hàng không phải thành viên.
 • Nêu rõ những hạn chế, yếu kém của HTX trong tổ chức điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, các bài học kinh nghiệm.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

 • Đánh giá việc chấp hành Điều lệ, Quy chế, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội thành viên.
 • Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên.
 • Đánh giá việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán, sử dụng tài sản, vốn, quỹ, phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, các khoản hỗ trợ của Nhà nước...
 • Tình hình và kết quả tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động của HTX...
 • Nêu rõ những hạn chế, yếu kém Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm.
 • Phương hướng, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong năm/nhiệm kỳ tới.
             Báo cáo công tác của Ban kiểm soát

4. Báo cáo công khai tài chính, tài sản, vốn quỹ và quyết toán tài chính năm/nhiệm kỳ

 • Tổng thu, tổng chi và chi tiết các nguồn thu, chi cụ thể ở từng ngành nghề, từng loại sản phẩm, dịch vụ.
 • Chi tiết các khoản sử dụng quỹ của HTX; các khoản thu chi, quyết toán xây dựng cơ bản.
 • Chi tiết các khoản công nợ của HTX: nợ cũ, nợ mới phát sinh, nợ quá hạn, nợ đến hạn, nợ khó đòi.
 • Thực trạng tài chính, tài sản, vốn, quỹ sau kiểm kê (chi tiết từng loại tài sản, nguồn vốn và có so sánh với số liệu đầu kỳ).

5. Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung

   Tải về điều lệ mẫu

   Tải về điều lệ tham khảo

6. Dự thảo Quy chế quản lý tài chính

▼ Tải về Quy chế quản lý tài chính

 Danh sách cán bộ tham gia BHXH, BHYT, BHTN

7. Rà soát danh sách thành viên

Tải về danh sách thành viên

8. Chuẩn bị đề án nhân sự HTX

Tải về danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát/kiểm soát viên

9. Chuẩn bị phiếu bầu cử, biên bản bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/kiểm soát viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát

Tải về mẫu Phiếu bầu cử 

Tải về Biên bản kiểm phiếu bầu cử

 Phát biểu của Ban kiểm phiếu

10. Chuẩn bị Chương trình, kịch bản, biên bản đại hội thành viên

Tải về Chương trình Đại hội thành viên

Tải về Kịch bản chi tiết Đại hội thành viên

Tải về Quy trình bầu cử

Tải về Biên bản Đại hội thành viên

11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội thành viên

▼ Tải về Nghị quyết Đại hội thành viên


PHẦN II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN

PHẦN NGHI THỨC

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3. Thông qua chương trình Đại hội thành viên.

4. Giới thiệu, bầu Đoàn chủ tịch, Chủ toạ, Thư ký, Ban Kiểm tra tư các đại biểu (nếu có).

PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo tổng kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm/nhiệm kỳ...

2. Phương hướng/kế hoạch/phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm/ nhiệm kỳ ...

3. Báo cáo công khai tài chính năm/nhiệm kỳ ...

4. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên năm/nhiệm kỳ...

5. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm/nhiệm kỳ...

6. Thông qua dự thảo Điều lệ HTX sửa đổi, bổ sung (nếu có).

7. Thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính HTX.

8. Thông qua định mức tiền công, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, bộ phận giúp việc.

9. Thông qua dự thảo phương án phân phối thu nhập.

10. Tóm tắt nội dung cần tập trung thảo luận và gợi ý thảo luận.

11. Đại hội biểu quyết từng phần từ 1 đến 9.

12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên tuyên bố hết nhiệm kỳ.

13. Thông qua danh sách thành viên mới hoặc thành viên xin ra khỏi HTX.

14.  Bầu mới (hoặc bầu bổ sung) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (nếu có).

- Đoàn chủ tịch giới thiệu cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; quy trình, thể lệ bầu cử.

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về số lượng, giới thiệu danh sách, cách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo số lượng đại biểu dự Đại hội trước khi bầu cử.

- Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu hoặc Ban bầu cử

- Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử: cách bầu cử, phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, điều kiện trúng cử.

15. Tiến hành công tác bầu cử: gồm có 4 vòng

Vòng 1: Bầu cử Hội đồng quản trị.

Vòng 2: Bầu cử Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

Vòng 3: Bầu cử Chủ tịch trong số thành viên Hội đồng quản trị.

Vòng 4: Bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số thành viên Ban kiểm soát (HTX có một kiểm soát viên thì không bầu Trưởng Ban kiểm soát).

Mỗi vòng, Ban bầu cử phát phiếu bầu cho đại biểu thành viên sau đó thu phiếu về, kiểm phiếu và công bố kết quả trúng cử (thông qua biên bản kiểm phiếu).

Hội đồng quản trị, Ban kiển soát hoặc kiểm soát viên ra mắt, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu hứa hẹn.

16. Phát biểu ý kiến của đại biểu khách mời.

17.  Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội thành viên và chương trình, kế hoạch hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ mới; xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp đầy đủ, trung thực tất cả các ý kiến của các đại biểu dự Đại hội và ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên.

PHẦN BẾ MẠC

1. Đáp từ, tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Chào cờ bế mạc.

Tải về Quốc ca

Thêm bình luận