Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Công tác tổ chức kế toán hợp tác xã

Công tác tổ chức kế toán hợp tác xã

Về mặt lý luận: Luận văn khái quát, hệ thống hóa những lý luận chung về tổ chức công tác kế toán trong hợp tác xã ở nước ta hiện nay (tổ chức hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách kế toán, hệ thống báo cáo kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và công tác kiểm tra kế toán, việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán).

Về mặt thực tiễn: Luận văn làm sáng tỏ việc vận dụng lý luận chung vào tổ chức công tác kế toán tại các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó phân tích thực trạng, đưa ra phương hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

NT Giơn

Thêm bình luận