Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Những quy định mới về chính sách thuế tháng 6 2018                                        NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ

 (PHẦN 4) CỦA THƯ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI NNT

THÁNG 06/2018

 

Kính gửi:

- Các phòng Kiểm tra thuế

- Các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã

 

Căn cứ Thông báo số 44678/TB-CT-THNVDT ngày 08/7/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó Cục trưởng tại buổi làm việc về triển khai “Thư trao đổi thông tin với Người nộp thuế”.

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT gửi tới các đơn vị nội dung điểm mới trong chính sách Thuế để đưa vào Mục 4 của “Thư trao đổi thông tin với NNT” như sau:

4. Những quy định mới của chính sách thuế

A/ Về thuế giá trị gia tăng.

1. Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ xem truyền hình theo yêu cầu trên internet

Tổng cục Thuế có công văn số 1814/TCT-CS ngày 16/05/2018 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT.

 Theo đó, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ xem truyền hình theo yêu cầu (xem phim điện ảnh, các chương trình TV show, game show..) qua hệ thống Internet tới các khách hàng thì dịch vụ này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

B/ Về thuế thu nhập cá nhân:

1. Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với một số khoản phụ cấp

Tổng cục Thuế có công văn số 1840/TCT-TNCN ngày 18/5/2018 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với một số khoản phụ cấp.

Theo đó,  trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được hưởng một số khoản phụ cấp như: Phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì các khoản phụ cấp này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được hưởng các khoản phụ cấp nêu trên cao hơn mức quy định tại các văn bản hiện hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phần phụ cấp vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

C/ Về Quản lý thuế:

1. Về việc hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa:

Tổng cục Thuế có công văn số 1846/TCT-KK ngày 18/05/2018 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Hà Nam và Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa.

Theo đó, trường hợp người nộp thuế có đề nghị hoàn khoản nộp thừa tiền thuê đất, cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế (NNT) có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hoàn nộp thừa khoản thu NSNN. Theo đó, cơ quan quản lý trực tiếp NNT phối hợp với cơ quan thuế quản lý khoản thu để xác định số nộp thừa, số được hoàn, số bù trừ thu NSNN khi hoàn trả nộp thừa, KBNN đã hạch toán khoản thu NSNN được hoàn trả; chuyển quyết định hoàn, lệnh hoàn sang KBNN đồng cấp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT.

KBNN đồng cấp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT có trách nhiệm thực hiện lệnh hoàn trả do cơ quan thuế chuyển sang; sau khi thực hiện lệnh hoàn trả cho NNT, báo nợ cho KBNN đã hạch toán khoản thu NSNN được hoàn trả, KBNN hoàn trả hộ gửi 01 liên lệnh hoàn cho cơ quan thuế đồng cấp (cơ quan ra quyết định/ lệnh hoàn).

Tại KBNN đã hạch toán khoản thu NSNN được hoàn trả, thực hiện hạch toán khoản hoàn trả theo quy định (gim thu hoặc ghi chi NSNN) và truyền chứng từ hoàn sang cơ quan thuế đồng cấp (cơ quan thuế quản lý khoản thu) để hạch toán giảm nộp thừa của NNT (do đã được hoàn trả).

          D/ Vấn đề khác có liên quan

1. Quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ngày 30/03/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2018.

Các trường hợp phát sinh từ thời điểm Nghị định số 74/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 74/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp các văn bản sửa đổi, bổ sung có nội dung khác với Nghị định số 74/2014/NĐ-CP và Thông tư này thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung đó.

       2. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

        Ngày 07/05/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/ 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/06/2018.

Các nội dung điều hòa tiền phí được trích lại quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 285/2016/TT-BTC và khoản 1 Điều 6 Thông tư số 286/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

        3. Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

        Ngày 15/05/2018, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/06/2016.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2018, các nội dung khác tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND Thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên hiệu lực.

4. Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Ngày 30/03/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT về việc Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2018 thay thế cho Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

5. Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7//2018

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/ 03/ 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/ 11/ 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ khi Nghị định này có hiệu lực (ngày 10/7//2018).

6. Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định  chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2018.

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/ 4/ 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực./.

7. Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ngày 24/05/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2018/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/ 07/ 2018.

Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/07/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/ 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

 

 

 

Thêm bình luận