Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Hợp tác xã DVNN tỉnh Thái Bình ứng dụng phần mềm kế toán HTX vào tổ chức bộ máy kế toán

Hợp tác xã DVNN tỉnh Thái Bình ứng dụng phần mềm kế toán HTX vào tổ chức bộ máy kế toán

 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính HTX DVNN tỉnh Thái Bình. Trong tháng 02 và 03 năm 2018, các hợp tác xã nông nghiệp đã thực hiện việc tổ chức hoạt động kế toán, ứng dụng tin học vào quản lý tài chính. Các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phần lớn hoạt động cung ứng dịch vụ nông nghiệp. Từ nhiều năm nay các hợp tác xã luôn đi đầu trong việc phát triển nguồn nhân lực kế toán trong công tác tổ chức kế toán. Đa phần kế toán viên và kế toán trưởng được đào tạo bài bản về tin học, đội ngũ nhân sự kế toán trong mấy năm trở lại đang được trẻ hóa. Vì vậy, đây là điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng hệ thống phần mềm kế toán hợp tác xã vào quản lý điều hành hợp tác xã.

Thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm chuyên dùng cho khối hợp tác xã áp dụng theo chế độ kế toán hợp tác xã mới do Bộ Tài Chính ban hành: Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017. Việc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán hợp tác xã và tổ chức hệ thống chứng từ sổ sách có nhiều mở rộng so với thông tư ban hành, như thêm các tài khoản cấp 2 tương ứng các khâu trong hoạt động sản xuất, mở thêm các tài khoản thuộc quỹ 418. Hệ thống chứng từ tập chung chủ yếu là các chứng từ về tiền mặt và hàng hóa.

Hiện tại các đơn vị đang tích cực cập nhật chứng từ phát sinh vào phần mềm kế toán hợp tác xã để kịp cho kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm.

 

 

Thêm bình luận