Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX

Vai trò của HTX trong xã hội

Về mặt chính trị 

HTX nông nghiệp về bản chất là một tổ chức kinh tế của người dân thuần tuý chứ không phải là một tổ chức chính trị, xã hội. Nó không theo đuổi các mục tiêu chính trị và cũng không có nhiệm vụ chính trị. Nó chỉ theo đuổi thuần tuý mục tiêu lợi ích kinh tế của các thành viên. Tuy nhiên vì nó là một tổ chức gồm nhiều thành viên, số lượng có thể lên tới vài nghìn người tại một địa bàn nên trên thực tế có vai trò to lớn ở địa phương và do vậy cũng có ý nghĩa chính trị nhất định. Thêm nữa, đó là một tổ chức dân chủ. Do vậy, nếu tổ chức này hoạt động và phát triển tốt, nó góp phần tích cực quan trọng vào việc ổn định trật tự, an ninh chính trị, xã hội. Còn ngược lại, nó cũng sẽ có những tác động xấu tới ổn định trật tự, an ninh chính trị, xã hội, đặc biệt khi các HTX nông nghiệp này tan rã sẽ làm mất ổn định trật tự chính trị xã hội. Mặc dù không mang nhiệm vụ chính trị nhưng do ý nghĩa chính trị của nó mà chúng ta cần phải tạo điều kiện để các HTX nông nghiệp này hoạt động tốt, lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Nhà nước.

Về mặt kinh tế.

HTX nông nghiệp là một tổ chức kinh tế nên như mọi tổ chức kinh tế khác, nó tham gia vào các hoạt động kinh tế và đem lại lợi ích kinh tế cho thành viên, xã hội và Nhà nước, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế ở địa phương, đặc biệt thông qua hoạt động cho vay tín dụng của nó làm đòn bẩy cho nền kinh tế phát triển. Với tư cách là một HTX nông nghiệp, các HTX nông nghiệp là kênh dẫn vốn, huy động vốn quan trọng tạo huyết mạch cho nền kinh tế, đặc biệt ở các vùng điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, hạn chế. Với ý nghĩa này, các HTX nông nghiệp xứng đáng được Nhà nước quan tâm vun đắp, giúp đỡ để chúng làm tốt nhiệm vụ của nó, góp phần phát huy tiền năng trong nhân dân thúc đẩy kinh tế phát triển.

Về mặt xã hội.

HTX nông nghiệp tuy không phải là một tổ chức xã hội nhưng là một tổ chức có đông thành viên, thu hút đa phần cá nhân và hộ gia đình tại một địa phương tham gia nên rất có ý nghĩa về mặt xã hội. HTX nông nghiệp phát triển góp phần duy trì và nâng cao mức sống của thành viên – những người chịu thiệt thòi, thua thiệt trong cuộc cạnh tranh nên có ỹ nghĩa xã hội to lớn. Nó góp phần duy trì và ổn định trật tự xã hội trên địa bàn, đặc biệt thông qua các hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của HTX nông nghiệp. Các mối quan hệ xã hội trên các giá trị tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau thông qua HTX nông nghiệp được duy trì, củng cố và phát huy. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của HTX nông nghiệp vì thế cần được gìn giữ và tôn trọng để các giá trị về đạo đức, xã hội của HTX nông nghiệp được bảo tồn và phát huy, góp phần tạo ra một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và phồn thịnh.

Về mặt văn hoá.

HTX nông nghiệp cũng như các doanh nghiệp khác mang những nét văn hoá riêng của mình. Tuy nhiên, do HTX nông nghiệp là tập hợp của một tập thể các cá nhân, con người nên nó đặc biệt coi trọng sự tham gia về cá nhân của những con người và khuyến khích sự phát huy năng lực cá nhân, sự tích cực tham gia vào hoạt động chung của tập thể như tham gia quản lý, tham gia điều hành. Những giá trị về bình đẳng nam nữ, bình đẳng giai cấp, không phân biệt đối xử… mang giá trị nhân văn cao ở các HTX nông nghiệp. Các giá trị văn hoá, nhân văn đó được thường xuyên thể hiện và duy trì trong các hoạt động của HTX nông nghiệp và các sinh hoạt của tổ chức này. Đó là các hoạt động kinh doanh đơn thuần cũng như các hoạt động văn hoá đối ngoại, tài trợ cho các hoạt động văn hoá của địa phương. Đó là các cuộc họp, Đại hội như các các sinh hoạt, sự kiện trọng đại ở địa phương. Hoạt động của HTX nông nghiệp rất gắn bó với người dân địa phương và cũng trở thành yếu tố  tinh thần không thể thiếu được của địa phương. Những nét văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc như tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái .v.v.. được tiếp tục duy trì, chăm sóc và phát triển trong các HTX nông nghiệp. Với ý nghĩa văn hoá đầy tính nhân văn khác hẳn so với các tổ chức kinh tế khác thì các HTX nông nghiệp quả thực cần đáng được đề cao.

(LMHTX VN)

Thêm bình luận