Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát HTX

Quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát

1. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập và chủ trì Đại hội thành viên bất thường theo quy định.

2. Triệu tập và chủ trì cuộc họp ban kiểm soát.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.

4. Chịu trách nhiệm chỉ đạo các thành viên ban kiểm soát triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

5.  Chuẩn bị các báo cáo tổng kết công tác hàng năm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát HTX.

6.Thay mặt Ban kiểm soát HTX báo cáo trước Đại hội thành viên kết quả thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát trong HTX; tham dự hội nghị Hội đồng quản trị và thông báo kết quả kiểm tra cho Hội đồng quản trị.

7. Đề nghị Hội đồng quản trị họp phiên bất thường để xữ lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của HTX.

8. Ủy quyền cho một trong số thành viên Ban kiểm soát đảm nhiệm công việc của Trưởng ban kiểm soát trong thời gian vắng mặt.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của điều lệ HTX.

Thêm bình luận