Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam

Hợp tác xã nước ta được hình thành và phát triển qua nhiều thời kỳ. Chúng ta đã thấy được các giai đoạn thăng trầm của mô hình HTX từ thời kỳ bao cấp, đến thời kỳ chuyển đổi sang kinh tế thị trường.

Khoảng hơn 10 năm trở lại đây hợp tác xã có xu hướng thay đổi từ chậm phát triển sang đi lên. Kể từ khi ban hành Luật HTX 2012 đã có sự thay đổi, nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ mô hình hợp tác xã nhiều hơn. Mong muốn thúc đẩy mô hình kinh tế tập thể này phát triển trở lại. Nhà nước hỗ trợ hợp tác xã thông qua tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, tổ chức xúc tiến thương mại, .....

Trong buối cảnh hiện nay, đa phần HTX ở nước ta là HTX nông Nghiệp, cung cấp dịch vụ nông nghiệp. Đội ngũ cán bộ điều hành hợp tác xã cũng đang bị già hòa và có khả năng hạn chế về tiếp cận cơ chế thị trường. Đây cũng là một nhân tố rất quan trọng nếu muốn phát triển HTX cần phải khắc phục được hạn chế này.Thêm bình luận