Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

  HTX : …………..                  

  Đơn vị, bộ phận: ................                                                          

  Số: ………….

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

         Ngày  ......  tháng..... năm..........                                 

- Họ tên……................................................chức vụ…..................Đại diện cho HTXNN……......................là bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

- Họ tên……........................................................Đại diện cho hộ thành viên là bên mua hàng hóa, dịch vụ của HTX.

Cùng thoả thuận ký kết hợp đồng cung cấp và sử dụng hàng hóa, dịch vụ do HTX cung cấp trong vụ…. năm… như sau:

Điều 1: HTXNN .....................................….nhận cung cấp hàng hóa và dịch vụ nông nghiệp cho hộ thành viên…. thuộc đội, tổ theo bảng kê sau:

 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Số lượng cung cấp theo thời gian

Yêu cầu kỹ thuật về hàng hóa, dịch vụ và địa điểm cung cấp dịch vụ

Tháng

Tháng

Tháng

A

B

C

1

2

3

4

5

6

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2: HTXNN đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng hàng hóa và dịch vụ đúng quy cách, phẩm chất, thời gian, địa điểm và đảm bảo các yêu cầu đã ký kết. Hộ thành viên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền dịch vụ đã nhận của HTX.

Điều 3: Sau mỗi lần hoàn thành công việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, đại diện HTX và hộ thành viên cùng nghiệm thu xác nhận số lượng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ để làm căn cứ tính phí.

Điều 4: Thời gian và hình thức thanh toán

-     Hình thức thanh toán: ( Bằng tiền, sản phẩm…)……….............................................................................................................

-     Thời hạn thanh toán: ………………….........................................................................................................................................

          Điều 5: Hai bên cam kết thực hiện đúng những quy định đã ký kết.

          Hợp đồng được làm thành 3 bản, có giá trị pháp lý như nhau. HTX giữ 1 bản, bộ phận thực hiện 1 bản, hộ thành viên 1 bản.

         

 

 

 

Hộ thành viên                                                                                                                            Giám đốc HTX

(Ký, họ tên)                                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

         

 

 

                   Phần thanh toán khi kết thúc hợp đồng

 

Tên vật tư hoặc dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng hàng hóa, dịch vụ

Thành tiền

Ý kiến nhận xét của hộ thành viên

A

B

1

2

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

                                                                                                                               

 Ngày …….tháng…….năm ..........

                       Hộ thành viên                                                                                                                           Giám đốc HTX

               (Ký, họ tên)                                                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)           

 

Thêm bình luận