Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

HTX……………………….

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

 

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ Điều lệ HTX được thông qua ngày ……tháng……năm……;

1. Hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………….…………………………………………

          Địa chỉ trụ sở chính: Số….., đường………………, ấp (khóm)……………, xã (phường, thị trấn)………………., huyện (thị xã, thành phố)…………………, tỉnh Bạc Liêu.

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: Số………….., ngày ……tháng……năm……, tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện (thành phố)……………………………………

            2. Vốn điều lệ: ……………………VNĐ (Bằng chữ: …………………………………………........đồng).

3. Thông tin thành viên, giá trị vốn góp, thời điểm góp vốn của các thành viên:

STT

Số, ngày cấp

GCN vốn góp

Họ và tên

(Cá nhân, đại diện Hộ gia đình, Pháp nhân)

Địa chỉ trụ sở chính; Số QĐTL hoặc ĐK (đối với TV là Pháp nhân)

Tên người đại diện Pháp nhân (đối với TV là Pháp nhân)

Số CMND

(hoặc Hộ chiếu)

Hộ khẩu

thường trú

Quốc tịch

Giá trị vốn góp (bằng số; VNĐ)

Thời điểm góp vốn

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạc Liêu , ngày ……… tháng ………năm ………

ĐD. THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

                                                                                                                                      Chủ tịch HĐQT

                          (Ký và ghi họ tên)

 

 

 

  

 ………………………………………………

 
 

Thêm bình luận