Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

SỔ THEO DÕI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁC HỘ THÀNH VIÊN

Huyện: …………..                                                                           

………..                                                                         

HTX Nông nghiệp…………….                                          

 

SỔ THEO DÕI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁC HỘ THÀNH VIÊN

Đội, tổ:………

Tên hộ thành viên:………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng dịch vụ đã sử dụng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày tháng

Thuỷ lợi

Phòng trừ dịch bệnh

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng cuối vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận:

-         Sổ này có……trang, đánh số từ 01 đến trang………..

-         Ngày mở sổ:………………

                                                                                

 

 

Ngày .... tháng ... năm........

Người ghi sổ                                                                        (Ký, họ tên)                         

 

Kế toán trưởng

   (Ký, họ tên)                                             

      Giám đốc HTX

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- Mục đích:  Sổ này dùng để theo dõi việc cung cấp dịch vụ của HTX cho hộ thảnh viên.

II- Căn cứ và phương pháp ghi:

Căn cứ ghi : Căn cứ vào Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành.

          - Mỗi đội, thôn mở 1 quyển, mỗi hộ ghi 1 trang;

          - Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng chứng từ dùng để ghi sổ;

- Cột D: Ghi nội dung kinh tế của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ;

- Cột E: Ghi đơn vị tính;

          -  Từ Cột 1 đến Cột 6 ghi số lượng từng loại dịch vụ HTX đã cung cấp cho hộ thảnh viên theo đơn vị  tính thích hợp của từng dịch vụ;

- Cột 7: Ghi đơn giá dịch vụ;

- Cột 8: Ghi số tiền của từng dịch vụ trên Phiếu nghiệm thu.

          Cuối vụ, tính ra số lượng và giá trị của từng dịch vụ hộ thảnh viên đã sử dụng. Dòng cộng cuối vụ của từng hộ được sử dụng để lập Bảng tổng hợp số lượng và giá trị từng loại dịch vụ.

 

 

 

Thêm bình luận