Quy chế về phân phối lợi nhuận theo Điều lệ hoạt động của Công ty

Tháng Chín 19, 2018 at 10:09 SAlotusvina

Quy chế về phân phối lợi nhuận theo Điều lệ hoạt động của Công ty

            * Lợi nhuận sau thuế nếu lỗ:

 - Cách xử lý là treo lỗ để năm sau xử lý

             - Cách xử lý lỗ: Về cơ bản là ghi giảm vốn kinh doanh, sau đó ghi giảm quỹ dự phòng tài chính

* Lợi nhuận sau thuế nếu lãi phân phối như sau

- Bù đắp số lỗ năm trước (nếu có)

- Sau khi bù đắp lỗ, số còn lại phân chia như sau:

+ Chia lãi cho thành viên góp vốn tối thiểu 30% và có thể cao hơn.

+ Trich quỹ đầu tư phát triển của công ty tối thiểu 30%.

+ Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính; khi số dư quỹ bằng 25% vốn điều lệ thì không trích nữa;

+ Trích quỹ khen thưởng của công ty tối thiểu 10% và có thể cao hơn.

+ Trích qũy phúc lợi của công ty tối thiểu 10% và có thể cao hơn.

Posted in: Kế toán

Tags:

Thêm bình luận