Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX

Quy chế về phân phối lợi nhuận theo Điều lệ hoạt động của Công ty

Quy chế về phân phối lợi nhuận theo Điều lệ hoạt động của Công ty

            * Lợi nhuận sau thuế nếu lỗ:

 - Cách xử lý là treo lỗ để năm sau xử lý

             - Cách xử lý lỗ: Về cơ bản là ghi giảm vốn kinh doanh, sau đó ghi giảm quỹ dự phòng tài chính

* Lợi nhuận sau thuế nếu lãi phân phối như sau

- Bù đắp số lỗ năm trước (nếu có)

- Sau khi bù đắp lỗ, số còn lại phân chia như sau:

+ Chia lãi cho thành viên góp vốn tối thiểu 30% và có thể cao hơn.

+ Trich quỹ đầu tư phát triển của công ty tối thiểu 30%.

+ Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính; khi số dư quỹ bằng 25% vốn điều lệ thì không trích nữa;

+ Trích quỹ khen thưởng của công ty tối thiểu 10% và có thể cao hơn.

+ Trích qũy phúc lợi của công ty tối thiểu 10% và có thể cao hơn.

Thêm bình luận